zpět na reference      zpět na urbanistické návrhy
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
situace (celek a detail) a vizualizace      KMS
 
urbanistická studie katastrálního území Praha - Řepy
investor    |    Městská část Praha 17
územní studie    |    2008 - 2009
pozice gps    |    +50° 3' 52.94", +14° 18' 27.15"
 

text   |    

 

Hlavní zásady urbanistické koncepce

 

Řešené území Řep je možno považovat za území dostatečně zastavěné a nakonec i s omezenou nabídkou rozsáhlých volných ploch, které se koncentrují zejména do trasy Břevnovské radiály a jejího vymezení stavební uzávěrou. Přes tento fakt je v území celá řada nezastavěných dílčích ploch, které jsou ve studii řešené.

 

Záměrem studie nebylo řešit stávající plochy zejména sídlištní zástavby. Přesto ale je ve studii předložena řada námětů na úpravy a zkvalitnění vnitřního prostředí sídlištní zástavby a to buď jako úpravy veřejných prostor – souvisících také s platným generelem úprav dětských hřišť a klidových prostor – návrhy parkové zeleně, návrhy parkovacích objektů pro řešení parkovacích deficitů a další dílčí návrhy lokálních úprav.  

 

Urbanistická koncepce především vychází z globálních dopravních záměrů na území, kde hlavním motivem je vyloučení křižovatky mezi Břevnovskou radiálou a Slánskou ulicí. 

 

Z tohoto základního požadavků vyplývají další dílčí požadavky dopravního uspořádání významné pro urbanistickou koncepci jako je trasa t.zv. řepského okruhu a její připojení na Břevnovskou radiálu a trasa propojení Kukulovy s radiálou v prostoru Motola. 

 

Úvahy týkající se omezení provozu na Slánské vedly k námětům na její přerušení v úseku mezi Bazovského a Plzeňskou, nebo na její tunelové vedení v tomtéž úseku. Tyto náměty značně ovlivňují prostorové uspořádání přirozeného centra Řep při obchodním zařízení zvaném OVUS. Řešení oscilují od úplné prostupnosti až po omezenou prostupnost tohoto prostoru jako jednoho z mála bodů kde lze řešit propojení obou polovin stávajícího osídlení. V těchto dvou verzích jsou i zpracované varianty řešní centra. 

 

Z uvedených námětů týkajících se Slánské je pro urbanistickou koncepci nakonec významný námět na částečné zapuštění její nivelety hlouběji, o cca 1,8 m, v úseku od podzemní trasy radiály po Bazovského, s alternativou případného dalšího pokračování Slánské v tunelu pod Makovského.

 

Tento námět vyústil do návrhu severního dominantního protipólu k jižnímu přirozenému centru kolem objektu OVUS. Severní dominanta je severní vstupní branou do souboru zástavby Řep a to hlavně v návaznostech na další dominantní prvek urbanistické koncepce – zelenou osu, park a zařízení volného času na tunelovém vedení Břevnovské radiály. 

 

Toto řešení je v porovnání s jinou variantou zástavby – bariérové objekty kolem křižovatky Břevnovské radiály a Slánské – jednoznačně positivní, přinášející novou kvalitu do obytného prostředí řešeného území. 

 

Urbanistická koncepce souvisí dále s trasou vedení řepského okruhu od Plzeňské až po Břevnovskou radiálu. Tento dopravní záměr vyžaduje v urbanistické koncepci řadu úprav jako jsou bariérové objekty v jižní části Drahoňovského ulice, které však hlavně řeší radikálním způsobem parkovací deficit v přilehlé oblasti. Toto řešení je výhodnější, než drobné úpravy existujících parkovacích ploch s cílem zvýšení jejich kapacity. 

 

Dále pak je to řešení konečné stanice tramvají při Makovského v celém komplexu problémů, jako je dostavba a regulace prostorových vztahů v tomto území, pěší trasa ze Zličín City, vedení trasy okruhu a řešení sportovního areálu Na Chobotě, a v neposlední řadě průchod okruhu kolem areálu kláštera Boromejek i včetně návrhu na vyklonění trasy okruhu (minimalizace hygienicky negativních vlivů na připravovaný areál Boromeum) na katastr Zličína, což je jeden z námětů pro politická jednání představitelů MČ Praha 17 s představiteli sousedícího katastru. 

 

Hlavní řešené plochy jsou doplněné řadou řešení dílčích ploch a vytváří tak spolu se stávající zástavbou mozaiku možného budoucího kvalitativně jiného obrazu řešeného území Řep. 

 

Návrhy na řešení dílčích ploch přinášejí rovněž návrhy zástavby podél Karlovarské ulice na volných plochách určených hlavně k funkci izolační zeleně. Navrhovaná zástavba je převážně nebytového charakteru, smíšená funkce.  

 

Za dílčí plochu lze považovat jihovýchodní roh řešeného území, kde je spolu s garážovacím objektem významným pro řešení deficitu této části Řep, navržena nová bytová zástavba. Je zde však také navrženo nové dopravní připojení této části Řep na Plzeňskou ulici, které by mohlo být pro obyvatele této části území poměrně významným zlepšením dopravní dostupnosti.

 

Z dílčích ploch je zásadní zahrnutí projektu „Bulvár“ na Makovského do celé koncepce zástavby a podpoření této myšlenky dalšími doprovodnými stavbami zpevňujícími celou prostorovou strukturu Bulváru. Spolu s tím předkládáme i námět na úpravu dopravního uspořádání stávajícího prostoru Makovského s cílem dosáhnout komplexního estetického i provozního zlepšení stávajícího stavu komunikace. 

 

Návrhy dílčích ploch se dotýkají i území Starých Řep. Diskuze vyvolává záměr výstavby bytových domů na ploše vlastněné Juinvestem s.r.o.na pozemcích poz.č. 167/1 a okolí. Jde o záměr s návrhem zvýšení doposud platného kódu míry využití území SV – B až na hodnotu D. Toto zvýšení vyústilo v návrh bytových domů o výšce 4 NP, čímž dochází k lokálnímu převýšení stávající výškové hladiny zástavby tvořené převážně historickými statky. Od stejného investora byl bez projednání s vlastníky vypracován záměr pokračování této bytové zástavby i na severní pozemky v lokalitě, vlastněné jinými osobami. Vzhledem k tomu, že oba záměry jsou velmi problematické, není v základním výkresu územní studie tato navrhovaná zástavba zakreslena. Vlastníci severních pozemků také zvažují, že své pozemky ponechají dlouhodobě bez jakékoliv zástavby. 

 

Obecně lze konstatovat, že z řešení hlavních ploch a jejich funkcí spolu se zásadními dopravními koncepty, jakož i z řešení dílčích ploch a jejich funkcí na území Řep, vyplývají náměty, podněty a úpravy funkčních ploch pro Koncept územního plánu hl. m. Prahy, který byl zpracovatelům územní studie poskytnut ve verzi 1.čtení. Územní studie a její výstupy navrhují také korekce hranic některých funkčních ploch, jejichž tvar a uspořádání neodpovídá realitě v území.

 
|    zpět na reference      zpět na urbanistické návrhy