|    zpět na reference      zpět na urbanistické návrhy
 
 
 
situace (celek a detail)    |    KMS
 
urbanistická studie Petrovice
investor    |    Magistrát hlavního města Prahy (sekce Útvar rozvoje hl.m. Prahy)
územní studie    |    2003
pozice gps    |    +50° 2' 10.36", +14° 33' 25.01"
 

text   |    

 

Hlavní cíle řešení

 

Pořizování  urbanistické studie MČ Praha - Petrovice bylo zahájeno na základě žádosti MČ Praha – Petrovice (č.j.4627/2000) a z podnětu ÚRM hl. m. Prahy.  Důvodem pro pořízení urbanistické studie byla potřeba vytvoření územně plánovacího podkladu, podle kterého by bylo možné koordinovat investiční záměry a které by usnadňovaly správní řízení a rozhodování o území.

 

Podkladem pro zpracování ÚPP je schválený  ÚPn hl.m.Prahy, proto by studie měla přinést nové podněty pro funkční a prostorovou organizaci území, reagovat na nové požadavky na umístění určitých funkcí v rámci řešeného území a svým řešením schválený ÚPn doplnit, popř. rozvíjet. Vybraná urbanistická řešení by mohla sloužit jako podklad pro následné projednání změn platného ÚPn hl.m.Prahy.

 

Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování

 

Úkolem urbanistické studie bylo, v návaznosti na platný ÚPn hl. města Prahy (účinnost ode dne 01.01.2000), prověření funkčního a prostorového rozvržení území včetně dopravního řešení, řešení infrastruktury a stanovených regulativů. Navržená zástavba a odstavování vozidel bude splňovat ustanovení vyhlášky č.26/1999.Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze v platném znění.

 

Urbanistická studie, ve smyslu zadání, rozpracovala zástavbu na plochách funkčně definovaných Úpn hl. m. Prahy. Urbanistická studie byla předložena ve dvou variantách řešení. Ve variantě A byl plně respektován návrh Úpn hl. m. Prahy pouze s drobnými korekcemi hranic funkčních ploch a s úpravou hranic a poloh funkčních ploch zejména na východě území při Hornoměcholupské. Ve variantě B byly potom navržené zástavby i na plochách, kde zástavba nebyla v Úpn hl. m. Prahy uvažována, případně byla v předchozích řízeních o změnách Úpn. Hl. m. Prahy odmítána. Čistopis urbanistické studie je, v souladu se zadáním, kombinací obou těchto variant.

 
|    zpět na reference      zpět na urbanistické návrhy