|    zpět na reference      zpět na urbanistické návrhy
 
 
 
situace (celek a detail)    |    KMS
 
urbanistická studie Lipany
investor    |    Magistrát hlavního města Prahy  (sekce Útvar rozvoje hl.m. Prahy)
územní studie   |    2002
pozice gps    |    +49° 59' 57.41", +14° 37' 4.08"
 

text   |   

 

Vymezení řešeného území

Lipany jsou z hlediska správy součástí MČ Kolovraty. Řešené území je vymezeno katastrálním územím Lipany. Jižní část katastrální hranice je také hranicí MČ Praha – Kolovraty, resp. správního obvodu 22 Praha - Uhříněves a tvoří část hranice Hl.m.Prahy. Předmětem urbanistického návrhu budou dva urbanistické obvody č.6040 -Lipany a č.7242 – U Říčan. Plocha řešeného území je 58,15 ha.

 

Hlavní cíle řešení

Pro katastrální území Kolovraty byly v roce 1999 zpracovány průzkumy a rozbory a následně v roce 2000 urbanistická studie MČ Praha – Kolovraty.

 

Zadání průzkumů a urbanistické studie MČ Praha – Kolovraty se tehdy omezilo pouze na řešení správního území MČ. Úřad MČ Kolovraty poukazoval na potřebu podrobnějšího zpracování územně plánovacího podkladu pro Lipany. Důvodem pro pořízení urbanistické studie Lipan byla potřeba vytvoření územně plánovacího podkladu, podle kterého by bylo možné koordinovat investiční záměry a které by usnadňovaly správní řízení a rozhodování o území.

 

Studie by měla přinést nové podněty pro funkční a prostorovou organizaci území, reagovat na nové požadavky na umístění určitých funkcí v rámci řešeného území a svým řešením schválený ÚPn doplnit, popř. rozvíjet. Vybraná urbanistická řešení by mohla sloužit jako podklad pro následné projednání změn platného ÚPn hl.m.Prahy.

 
|    zpět na reference      zpět na urbanistické návrhy