|    zpět na reference      zpět na urbanistické návrhy
 
 
 
situace (celek a detail)    |    KMS
 
urbanistická studie Kolovraty
investor      Magistrát hlavního města Prahy  (sekce Útvar rozvoje hl.m. Prahy)
územní studie    |    2000
pozice gps    |    +50° 0' 41.05", +14° 37' 36.14"
 

text   |  

 

Hlavním cílem zpracování US Kolovrat je vyhodnocení celého řešeného území a stanovení podrobných zásad jeho dalšího rozvoje, stanovení limitů využití území, specifikace jeho územního uspořádání a vytvoření podkladů pro územní rozhodování a organizaci výstavby území. MČ Praha Kolovraty je postrádáno rozšíření této urbanistické studie i o lokalitu Lipany, která je integrální součástí katastrálního území Kolovrat.

 

Základním podkladem pro vypracování urbanistické studie byl Územní plán sídelního útvaru hlavní město Praha, (ÚPn) schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti 1.1.2000. Dalším základním podkladem bylo zadání urbanistické studie vycházející z vypracovaných průzkumů a rozborů a samozřejmě z ÚPn. Podkladem pro vypracování urbanistické studie byly rovněž četné diskuze se zástupci MČ Kolovraty, jako znalců území, jeho poměrů in vestičních záměrů směřovaných do území různými investory.

 

Zpracovatel zahájil práce na urbanistické studii v květnu 2000 a na prvním výrobním výboru informoval pracovníky ÚRM hl. m. Prahy, že se ne ve všech funkčních plochách podaří respektovat platný ÚPn. Základním problémem, který byl řešen byl jednak překryv funkčních ploch s již realizovanou zástavbou území (parková plocha a stávající výstavba ve středu rozvojového území), dále to byla nemožnost rozumného vedení t.zv. komunikace první etapy výstavby na rozvojovém území, která je významná pro postup nové výstavby. Navržené trasy komunikace spojující ulici Přátelství s komunikací od Uhříněvse a procházející rozvojovým územím byly vždy v konfliktu s parkovou plochou dle ÚPn. V průběhu prací na studii ještě vyplynula problematičnost v ÚPn navržené trasy východní objezdové komunikace obce a potřeba nalezení její nové trasy.

 

Z analýzy konfliktů hlavních rysů návrhu urbanistické studie s funkčními plochami ÚPn vyplynul závěr, že návrh urbanistické studie sice bude brát ohled na ÚPn, připouští se však jeho úpravy a změny. Základní filozofií přístupu k řešení urbanistické studie tedy bylo vytvoření takové studie, která by se po jejím projednání stala globálním podkladem pro celkovou změnu ÚPn v řešeném území.

 

Vzhledem k dlouhodobosti procesu změn ÚPn a možnému negativnímu vlivu na další postup výstavby na rozvojové severní ploše, vypracoval zpracovatel urbanistické studie pro obec elaborát návrhu změn ÚPn a to přemístění navržené školy na rozvojovém území (změna č. Z 0040/V) a dále rozšíření plochy OC jižně od obce, (změna č. Z 0041/V). při projednávání těchto návrhů byla negativně posouzena změna č. Z 0040/V. Odmítnutí této změny bude bohužel velmi komplikovat postup výstavby v obci, na rozvojové ploše.

 

Návrh urbanistické studie je, s vědomím všech těchto složitostí vypracován tak, aby bylo možné, při respektu k platnému ÚPn, bez nutnosti jeho okamžité změny, alespoň přiměřeně pokračovat s výstavbou na rozvojové ploše obce. Pro výstavbu v dalších etapách bude nutné přikročit ke globální změně ÚPn.

 

Vzhledem k principu následné změny ÚPn je urbanistická studie zpracovaná ve variantách, řešících zejména západní okraj rozvojového území. Varianty nabízejí ještě jiné pohledy na uspořádání komunikační sítě v této části území.

 
|    zpět na reference      zpět na urbanistické návrhy