|    zpět na reference      zpět na urbanistické návrhy
 
 
 
situace   |    KMS    (výkresy současného stavu a navrhovaného řešení)
 
urbanistická studie Běchovice
investor   |    Magistrát hlavního města Prahy
územní studie   |    2005
pozice gps    |    +50° 5' 26.88", +14° 36' 51.64"
 

text   |   Řešené území v Běchovicích bylo v územním plánu hl.m.Prahy z roku 1999 zařazeno mezi velká rozvojová území se stavební uzávěrou a s potřebou zpracování detailní urbanistické studie dalšího vývoje území.

 

Historicky bylo území určeno pro výstavbu Technologického parku nebo-li pro výstavbu různých, převážně energetických, materiálových a strojírenských, výzkumných ústavů. Vlivem celé řady živelných privatizačních procesů byl někdejší kompaktní areál rozprodán a využíván pro různé druhy výroby, skladování a administrativních funkcí.

 

Úkolem detailní urbanistické studie bylo především reagovat novým návrhem funkčního uspořádání na změněnou stávající funkční strukturu území, odlišnou od funkcí navržených platným územním plánem Prahy. Spolu s tím bylo hlavním úkolem vyřešit především dopravní napojení celého území na Pražský silniční okruh, vymezit trasy vnitřní dopravní kostry území, řešit napojení území na okolní sítě technické vybavenosti. Úkolem bylo dále navrhnout způsob zástavby nezastavěných ploch a rozvoj zástavby již zastavěných ploch. Důležitým aspektem návrhu bylo řešení zelené kostry území navazující na zachovalé zelené prvky v území a na stávající Xaverovský háj, jako na významný prvek ekologické stability širšího území.

 
|    zpět na reference      zpět na urbanistické návrhy