|    zpět na reference      zpět na stavby občanské vybavenosti
 
 
 
   
         
   
 
vizualizace      KMS
 
Havelská ulice - studie veřejných prostor
investor    |    Městská část Praha 1
studie veřejných prostor      2010
místo    |    Havelská, Praha 1
pozice gps    |    +50° 5' 5.68", +14° 25' 15.98"
 

text    |   

 

Účel stavby

Stavbou je řešení uličního interiéru s maximálním důrazem na pobytovou pohodu pro pěší. Návrh řeší úpravu zadláždění, návrh výsadby zeleně, umístění mobiliáře, umístění nových stánků a jejich prostorové řešení.

 

Charakter stavby  

Jde o trvalou stavbu navrženou na místě stávajícího Havelského tržiště. Kapacita stávajících stánků je 36 stánků rozměrů 2,8 x 5,4 m. Nově navržená kapacita je u varianty A 48 stánků, u varianty B 42 stánků a u varianty C 42 stánků. Stánky mají rozměry 2,7 x 3,0 m.

 

Zadání

Havelská ulice (resp. její východní část) již prošla rekonstrukcí, kdy byla změněna niveleta křižovatky, upraveny hrany chodníků a vysázené stromy. Západní část zůstala nezměněna, s tržištěm, které má zaujímat převážnou část plochy i nadále. Úprava se bude týkat tvaru tržiště, vymezení půdorysu stánku, zabránění vjezdu z Uhelného trhu. Je požadován rovněž návrh jednotného vzhledu stánků na úrovni studie. Součástí studie bude také komplexní návrh povrchů, včetně podloubí.

 

Zásady architektonicko-urbanistického řešení

Navržená stavba vychází z prostorového uspořádání stávajícího Havelského tržiště. Celý prostor tržiště je vymezen ulicí Melantrichova a Uhelným trhem. Havelské tržiště je pokračováním resp. součástí ulice Havelská, na jejímž začátku je kostel sv. Havla. Před tímto kostelem je parkoviště s šikmými a podélnými stáními. Na levé straně před restauracemi je rozšířený chodník, ve kterém jsou stromy s lavičkami. Řešené území je dlouhé cca 135 m a jeho plocha je 2392,1 m2.

 

Prostor samotného tržiště je ohraničen ze dvou delších stran zástavbou domů. Na levé straně mají domy podloubí, které jsme podrobně fotograficky zdokumentovali a provedli odborné vizuální posouzení stávajícího stavu dlažby. Toto zhodnocení a vymezení problémů je vyneseno v problémové mapě.

 

Architektonický návrh vychází z podmínky zvýšení komfortu pro pěší se zřetelem na zlepšení přístupu osobami se sníženou schopností pohybu, proto jsme zrušili výškové rozdělení prostoru převýšenými obrubníky, které sice v návrhu zachováváme, ale do jejich úrovně navyšujeme utopený prostor tržiště, čímž vzniká daleko kompaktnější, prostorově lépe využitelnější a estetičtější prostor.

 

Ve studii je navrženo nové umístění stromů, které citlivě rozděluje rozmístění jednotlivých skupin prodejních stánků a okolo nich vytváří klidové zóny s lavičkami a pítky. Toto rozdělení původně liniového uspořádání stánků, umožňuje volnější pohyb pěších, zlepšení orientace a rozvolnění prodejních ploch.

 

Navržené nové předláždění asfaltové plochy vychází z již provedeného vzoru před kostelem sv. Havla. Toto je fotograficky zdokumentováno a je součástí studie (viz. B.07d). Součástí přiložených podkladů jsou i dobové fotografie a obrazy, které přibližují charakter původního stánkového prodeje.

 
|    zpět na reference      zpět na stavby občanské vybavenosti